Họa tiết chấm bisang trọng, quý phái giành cho Quý Bà.